Harsányi DŰLŐngélő

1.    Általános rendelkezések

Az DŰLŐngélő Nyereményjáték elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Goodevent Rendezvényszervező Kft, a továbbiakban „Szervező„.

 

1.    Promóciós mechanizmus

2.1 A promóció időtartama:

·        A Promóció kezdete: 2023 Április 01 8:00

·        A Promóció vége: 2023 Április 28 – 12:00

2.2 A promóciós felület: a Szervező Facebook oldala (www. https://www.facebook.com/HarsanyiPinceszet)

 

2.3 Részvételi feltételek

 

2.3.1 A Játékosok úgy vehetnek részt a Promócióban, hogy követik a fent említett Facebook oldalon 2023.04.25-én kikerülő posztban leírt lépéseket a következők szerint: 

 

– Megváltják jegyüket a DŰLŐngélő elnevezésű eseményre.

 

2.3.2 A nyereményjátékban csak valós adatokkal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 2.3.1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

 

2.3.3 A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

 

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

1.    § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

2.    § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

3.    § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

4.    § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

5.    § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

6.    § Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

7.    § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

8.    § Bevételi adatokat tesz közzé.

9.    § Erőszakos, erőszakot ábrázol.

10.Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

3. Nyeremény

A játék végén 1 nyertes kerül kisorsolásra, aki megnyeri a Harsányi Pincészet Kútpatka 2017-es évjáratú borának 1 palackját.

 

3.1 A nyeremény részletei:

·        A nyeremény kizárólag Sárospatakon vehető át

·        A nyeremény évjárata 2017-es

 


4. Kizárások

4.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a dulobisztro.hu oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

4.2 A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az info@harsanyipinceszet.hu e-mail címen kaphat felvilágosítást.

 

4.3 A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti e-mailben az info@harsanyipinceszet.hu címen. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 

4.4 A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki:

·        a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg

·        a Promócióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni.

 

5. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

 

6. A játék időtartama

·        A Promóció kezdete: 2023.04.01-8:00

·        A Promóció vége: 2023.04.28. 12:00

·        Az eredményhirdetés időpontja: 2023.04.29 – 14:00 – Sárospatak

 

 

 

7. A nyertesek kiválasztása

 

7.1 A 2. pontban részletezett feltételeket teljesítő résztvevők között sorsoljuk ki a 3. pontban részletezett nyereményt.

 

7.2 A nyeremény a játék lezárása után kerül kisorsolásra. Az eredményhirdetés ezt követően a rendezvényen történik.

 

8. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei

 

8.1 A nyeremény készpénzre át nem váltható.

 

8.2 A nyeremény a Szervezővel való közös egyeztetés után, ajándék formájában másra átruházható, de a Nyertes ezért ellentételezést nem fogadhat el.

 

8.3 A Szervező a nyertest a sorsolást követően a rendezvényen tájékoztatja. Amennyiben erre nincs lehetőség, vagy nem jelentkezi, úgy a nyertest e-mailben is értesíti a szervező.

 

8.4 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

 

9. Nyereménnyel kapcsolatos díjfizetések

 

9.1 A jelen promócióban résztvevő játékosokat a nyereménnyel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

 

9.2 A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

 

11.Adatkezelés

 

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

10.1 Adatkezelő: Goodevent Rendezvényszervező Kft.

10.2 Játékos: aki a 2. pontban Promóciós mechanizmusban részletezett feltételeket teljesíti, ezzel kinyilvánítva részvételi szándékát. Az adatkezelés weboldalakat nem érint. A játékosok adatait a sorsoláson kívül más célra nem használja fel az Adatkezelő, és harmadik félnek nem adja tovább.

 

10.3 Az adatkezelés céljai és jogalapja, a kezelt adatok köre: a Sorsolás lebonyolítása, amely az alábbiakat foglalja magában:

·        Regisztráció a Sorsolásban való részvétel érdekében

·        Kapcsolattartás a Sorsolás során

·        Sorsolás

·        Részvételi jogosultság ellenőrzése

 

10.4 Kezelt adatok köre: kapcsolattartás céljából megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

 

10.5 Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

 

10.6 Az adatok kezelésének, megőrzésének időtartama:

·        Adatkezelő az adatokat a vásárlástól az előírások szerinti ideig kezeli és tárolja.

 

10.7 Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az EU Általános Adatédelmi Rendeletének fogalomrendszerével egyeznek meg.

 

11. Adatkezelési tájékoztató

 

11.1 Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – előírásainak megfelelően kezeli.

 

11.2 A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

 

11.3 Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

 

11.4 Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait sorsolási szoftver kezelő számára a sorsolás céljából továbbítsa vagy megossza.

11.5 Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, és egyéb személyes adat)

 

11.6 Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett egyéb módon hozzájárul. (nyilvánosan elérhető adatok)

 

11.7 Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

 

11.8 Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@harsanyipinceszet.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

 

11.9A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: info@harsanyipinceszet.hu

 

12. Felelősség kizárása

 

12.1 A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

 

12.2 Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

12.3 Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

 

12.4 A résztvevők adatait nem az Meta kezeli, a vetélkedőt a Meta semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A játékkal kapcsolatban az Meta mindennemű felelőssége kizárt.

 

12.5 A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Meta  felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

 

12.6 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 

12.7 A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

 

12.8 A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.dulobisztro.hu oldalon értesülhetnek.

 

12.9 A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

 

 

hu_HUHU